Jack Biskop

Directeur-bestuurder Passend Onderwijs (PO 30.02) en oud-lid Tweede Kamer (CDA)

 

Na vele maanden wachten en hard werken achter de schermen is eind oktober het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet Rutte III tot stand gekomen en zijn alle ministers gepresenteerd. Voor veel beleidsterreinen zijn plannen en acties bekend gemaakt en ook op het gebied van het passend onderwijs en de samenhang met jeugdzorg. En voor het eerst in een lange tijd krijgt het primair en voortgezet onderwijs een minister met praktijkervaring: minister Arie Slob (ChristenUnie). In het onderstaande is een beknopte opsomming opgenomen van de plannen van het nieuwe kabinet die direct te maken hebben met passend onderwijs.

De onderwijsparagraaf van het regeerakkoord begint al meteen met klapper: maar liefst 170 miljoen wordt uitgetrokken voor de versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Het geeft al meteen aan dat preventief werken veel aandacht gaat krijgen van dit kabinet. Met die 170 miljoen euro wil het kabinet een aanbod van 16 uur per week realiseren voor achterstandsleerlingen. Daarnaast schuwt het kabinet de innovatie niet. Om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs geleidelijker te maken zijn er experimenten met de zogenaamde 10-14 scholen, waarin basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar samenwerken. Deze vormen van samenwerking krijgen meer experimenteerruimte.

En voor iedereen die betrokken is bij passend onderwijs laat het regeerakkoord geen onduidelijkheid bestaan: ‘Het kabinet zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort’. Daarbij hebben de coalitiepartijen ook afgesproken dat er onafhankelijk toezicht dient te komen bij de samenwerkingsverbanden. En alle samenwerkingsverbanden krijgen een wettelijk verplichte doorzettingsmacht om het terugdringen van het aantal thuiszitters te versterken.

Om met name voor de leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) de combinatie van onderwijs en zorg t realiseren, gaat het kabinet bezien hoe de zorg in onderwijstijd voor die leerlingen in een beperkt aantal onderwijsinstellingen met complexere casuïstiek direct uit de middelen van zorg gefinancierd kan worden. In de zorgparagraaf wordt dat nog nader uitgewerkt. Het kabinet wil de combinatie van passend onderwijs en zorg vanuit verschillende financieringsbronnen eenduidig en eenvoudig gaan regelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de betere inzet van cliëntondersteuners en onderwijszorgconsulenten. Ook voor de specialistische jeugdhulp zal meer regionaal moeten gaan samenwerken. Om de problemen rond de jeugd-GGZ op te lossen (vooral de wachtlijsten) wordt tijdelijk 54 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast komt er deze kabinetsperiode 170 miljoen beschikbaar voor preventie en gezondheidsbevordering.

Om het onderwijs voor specifieke doelgroepen te versterken komt er 15 miljoen extra voor het onderwijsachterstandenbeleid én 15 miljoen extra voor onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Voor scholen die meer dan gemiddeld zorgleerlingen op de school hebben kan de inspectie bij de beoordeling van scholen hiermee meer rekening houden.

Als afsluiter kondigt dit kabinet aan dat er een wettelijke regeling komt voor thuisonderwijs, waarop toezicht wordt gehouden door een gespecialiseerd onderdeel van de Onderwijsinspectie.

Het kabinet wil een samenleving waarin iedereen mee kan doen ongeacht talenten of beperkingen. Er wordt ingezet op een meer inclusieve samenleving. Al met al is het regeerakkoord flink doorspekt met beleidsvoornemens op het gebied van het passend onderwijs. Minister Arie Slob kan aan de slag en iedereen, die onderwijs een warm hart toedraagt, zal zijn acties met belangstelling gaan volgen.